№11 2017

Титул Зміст. Заморська Л. I. Проблеми методології атрибуції норми права. – C. 7-11. Десятник В. О. Проблема методології науки. – C. 12-20. Волкова Д. Є. Європейські стандарти про громадські органiзацiї: проблеми та перспективи адаптацiї українського законодавства. – C. 21-26. Сирота А. I. Правовi проблеми проведення бюджетної децентралiзацiї в Українi. – C. 27-34. Вставська Т. В. Адмiнiстративно-правове регулювання соцiального захисту учасникiв … Докладніше

№10 2017

Титул Зміст. Шановні колеги!. – C. 7. Стрельцов Є. Л. Правове регулювання або правове управління: привід для обговорення. – C. 8-17. Заморська Л. I. Системність права та її значення для сучасної загальнотеоретичної юриспруденції. – C. 18-24. Батан Ю. Д. До питання про мiсце превенції у правовому регулюванні. – C. 25-31. Ушакова М. В. Проблема ефективності законодавчого регулювання в державному … Докладніше

№9 2016

Титул Зміст. Шановні колеги!. – C. 7. Стрельцов Є. Л. Основне завдання законодавства – регулювання чи регламентування регулювання суспiльних вiдносин: деякi мiркування. – C. 8-15. Шершенькова В. А. Змiна кола суб’єктiв у законодавствi урср про вiйськовi злочини у перiод 1939—1945 рр.. – C. 16-21. Батанов О. В. Тенденцiї розвитку мунiципального права в умовах глобалiзацiї. – C. 22-30. Харитонов … Докладніше

№8 2016

Титул Зміст. Десятник В. О. Проблема обґрунтування наукового пiзнання. – C. 7-14. Цуркан-Cайфуліна Ю. В. Герменевтичний дискурс права i влади. – C. 15-22. Блавацька-Калінська О. М. Поняття злочину у середньовiчнiй фiлософсько-правовiй парадигмi. – C. 23-30. Пастушок Г. I. Значення основоположних цiнностей Римського права для формування правової традицiї Європейського Союзу. – C. 31-37. Слотвінська Н. Д. Iсторико-правовi аспекти формування судової практики … Докладніше

№7 2016

Титул Зміст. Вiдбулись звiтнi загальнi збори Нацiональної академiї правових наук України. – C. 7. Нашi гостi. – C. 8-9. Cherif Bassiouni M. Human rights and international criminal justice in the twenty first century (права людини i мiжнародна кримiнальна юстицiя у ххi столiттi). – C. 10-37. Заморська Л. I. Системний пiдхiд у дослiдженнях правової реальностi. – C. 38-44. … Докладніше

№6 2016

Титул Зміст. Plavich V. Legal interpretation of legal norms and application of law. – C. 7-19. Мельничук С. М. Законодавча дiяльнiсть як правова форма здiйснення функцiй держави. – C. 20-25. Чорний О. М. Правовi основи регулювання антитерористичної дiяльностi в Українi, через призму її прагнення до європейської iнтеграцiї. – C. 26-34. Юрочкин М. А. К вопросу современного понимания категории “Государство” … Докладніше

№5 2015

Титул Зміст. Заморська Л. I. Правовий iнтерес у змiстi норм права: iнтегративний пiдхiд. – C. 8-14. Мельничук С. М. Офiцiйне тлумачення чи iнтерпретацiйна правотворчiсть: дискусiйнi питання теорiї та практики. – C. 15-21. Петpеченкo C. A. Пpoблеми зaкoнoдaвчoї технiки пpaвoвoгo тa coцiaльнoгo зaхиcту учacникiв aнтитеpopиcтичнoї oпеpaцiї. – C. 22-27. Терела Г. В. Правовий статус органiв нагляду за додержанням робiтничого законодавства … Докладніше

№4 2015

Титул Зміст. Zamorska L. Structural analysis of legal normativity. – C. 7-15. Батанов О. В. Концептуальнi проблеми конституцiйної регламентацiї статусу територiальних громад в Українi та зарубiжних країнах. – C. 16-25. Савчин М. В. Захист конституцiйних цiнностей в умовах екстраординарних обставин. – C. 26-43. Товпеко Я. К. Правовий захист прав людини за ознакою сексуальної орiєнтацiї та гендерної iдентичностi: генеза i … Докладніше

№3 2015

Титул Зміст Шановні колеги!. – C. 5. Заморська Л. I. Інтегральний підхід у сучасному праворозумiннi: загальнотеоретичний аспект. – C. 6-12. Нiколаєнко Т. Б. Особливостi кримiнальної вiдповiдальностi української шляхти за статутами Великого князівства Литовського. – C. 13-23. Батанов О. В. Конституцiйна модель мiсцевого самоврядування в сучаснiй Українi: доктринальнi та прикладнi проблеми модернiзацiї. – C. 24-31. Дробуш I. В. Розвиток соцiальної … Докладніше

№2 2014

Титул Зміст. Дудченко В. В. Визнання i дiйснiсть права (за вченням проф. Роберта Алєксi). – C. 6-15. Корчевна Л. О. Cпiввiдношення моралi i права в ученнi льва петражицького. – C. 16-22. Юрочкин М. А. К вопросу о правовом статусе инородцев в Российской Империи XIX — начале XX века. – C. 23-27. Овчаренко О. М. Суддi Конституцiйного Cуду України як … Докладніше