№20 2019

Титул

Зміст

Ківалов С. В. Вступ

Заморська Л. I. Інтеграція поняття медичного права в українській юриспруденції

Кузьменко В. Б. До питання про місце та роль соціально-економічного фактору у формуванні Української Радянської Республіки наприкінці 1917 – початку 1918 рр.

Явор О. А. Факти-стани в сімейному праві України як елемент фактичного складу

Рудюк В. С. Філософські аспекти процесу гуманізації судочинства

Мiшина Н. В. Участь населення у місцевому самоврядуванні: регламентація в концепціях української муніципальної реформи

Барнич К. I. Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань: короткий історичний екскурс закріплення у конституції України 1996 року

Гончарова К. А. Аксіологічний вимір місцевого самоврядування в Україні та в США

Джабраiлов Р. А., Гудiма Т. С. Особливості взаємодії грошово-кредитної та макропруденційної політики держави

Максимчук О. О. Правова форма економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель: поняття та види

Сахарук I. C. Ключові вектори розвитку трудового законодавства в контексті Декларації століття МОП щодо майбутнього праці

Коротушак А. I., Кушнiр I. П. Питання удосконалення впровадження електронного урядування у державній прикордонній службі України

Лесько Н. В., Парпан У. М. Правові засади формування гендерної політики: поняття та сучасний стан

Половнiков В. В. Деякі особливості структури управління у сфері охорони та захисту державного кордону України

Cтрельцов Є. Л. Об’єктивні вимоги щодо загального змісту сучасного кримінального законодавства

Митрофанов I. I., Лисенко I. В. Кваліфікуючі ознаки тяжкого тілесного ушкодження

Курилюк Ю. Б. Поняття й ознаки кримінологічного забезпечення прикордонної безпеки держави

Тимчук О. Л. Смертна кара як вид покарання в сучасному світу: законодавство й практика (кримінологічний аналіз)

Лащук Є. В. Поняття принципів кримінально-правової політики та їх співвідношення з принципами кримінального права

Гловюк I. В. Потерпілий та механізм застосування амністії у кримінальному провадженні

Ковальчук С. О. Речові докази за законодавством Київської Русі

Галунько В. В. Чи може адвокат здійснювати детективну діяльність?

Гринькiв О. О. Кримінально-правова шкода в оперативно-службовій діяльності державної прикордонної служби України

Бабчинська Т. В. Забезпечення права на захист з моменту неформального початку кримінального переслідування

Вихідні дані