№21 2019

Титул Зміст Привiтання Турянський Ю. I. Новий час як етап стрiмкого розвитку прав людини Терела Г. В. Профспiлковий контроль у поглядах радянських науковцiв (період нової економічної політики) Божко В. М. Роздуми над вiдповiднiстю конституцiї України окремих постанов центральної виборчої комiсiї Гарбуз К. С. Права людини в Україні: конституцiйна цiннiсть? Трегуб О. А. Адаптацiя законодавства про вiдходи до права Європейського Союзу … Докладніше

№20 2019

Титул Зміст Ківалов С. В. Вступ Заморська Л. I. Інтеграція поняття медичного права в українській юриспруденції Кузьменко В. Б. До питання про місце та роль соціально-економічного фактору у формуванні Української Радянської Республіки наприкінці 1917 – початку 1918 рр. Явор О. А. Факти-стани в сімейному праві України як елемент фактичного складу Рудюк В. С. Філософські аспекти процесу гуманізації судочинства Мiшина Н. … Докладніше

№19 2019

Завантажити повний pdf файл ⬇️ Титул Зміст Ківалов С. В. 16 липня – День прийняття Декларацiї про державний суверенiтет України Заморська Л. I. Нормативний аналіз фактичних форм обмеження прав людини Митрофанов I. I., Притула А. М. Правничий фундамент діяльності державної прикордонної служби України та шляхи його вдосконалення Фельцан I. Ю. Становлення інституту адвокатури на території Закарпаття у ХIХ – … Докладніше

№18 2019

Титул Зміст. Ківалов С. В. Любi жiнки! Шановнi читачi!. – C. 7. Словська I. Є. Законотворчiсть: особливості та проблеми правового регулювання. – C. 8-13. Баклан О. В. Про розвиток науки державного управлiння: iсторико-правовий аспект. – C. 14-22. Демиденко В. О. Мунiципальна нормотворчiсть та мунiципальна правотворчiсть: аспекти спiввiдношення. – C. 23-32. Притула А. М. До розумiння правових основ дiяльностi державної прикордонної … Докладніше

№17 2018

Титул Зміст. Ківалов С. В. Шановнi читачi, дорогi друзi!. – C. 7. Zamorska L. Socialnormative and non-normative regulation in law: general theoretical analysis. – C. 8-18. Палюх А. Я. Поняттєво-категорiйний апарат дослiдження фiзичної культури. – C. 19-25. Словська I. Є. Взаємообумовленiсть євроiнтеграцiйних прагнень України i розбудови справедливого суспiльства. – C. 26-31. Демиденко В. О. Дiалектика об’єктiв мунiципально-правових вiдносин. – C. … Докладніше

№16 2018

Титул Зміст. Ківалов С. В. Шановнi колеги!. – C. 7. Zamorska L. Limitation of human rights is in an international law. – C. 8-21. Терела Г. В. Профспiлковий контроль за дотриманням законодавства про працю в Українi у перiод нової економiчної полiтики. – C. 22-28. Грибовський Б. О. Юридичний контроль: принцип справедливостi. – C. 29-36. Устименко В. А., Джабраiлов Р. … Докладніше

№15 2018

Титул Зміст. Ківалов С. В. Шановнi колеги!. – C. 7. Кримiнологiчнiй асоцiацiї України – 20 рокiв. – C. 8-9. Заморська Л. I. Нормативнi обмеження прав людини. – C. 10-17. Десятник В. О. Проблема правдоподiбностi наукових теорiй. – C. 18-26. Вольвак О. М. Дiалектика ефективностi правового регулювання. – C. 27-32. Словська I. Є. Принцип обмеження державної влади в системi вiтчизняного конституцiоналiзму. … Докладніше

№14 2018

Титул Зміст. Ківалов С. В. Любi жiнки!. – C. 7. Заморська Л. I. Нормативнi вимоги обмежень прав людини: вiд поняття до впровадження. – C. 8-15. Карвацька С. Б. Засадничi принципи iнтерпретацiї права як пiзнавального акту. – C. 16-24. Щадило О. I. Аксiологiчний вимiр принципу свободи особистостi. – C. 25-31. Парпан У. М. Iсторико-правовi засади початкiв формування вищої освiти в Українi. … Докладніше

№13 2017

Титул Зміст. Вступне слово. – C. 7. Ківалов С. В. Традицiї та новацiї. – C. 8-11. Malekian F. Conundrums of jus cogens: in case law (part II). – C. 12-21. Стрельцова Є. Д. Мiжародна унiфiкацiя права: загальний огляд. – C. 22-28. Федоренко Т. Н. Дискурс-анализ Оленинской редакции устава Владимира Святославовича о десятинах, судах и церковных людях. – C. 29-35. … Докладніше

№12 2017

Титул Зміст. Ківалов С. В. Вiтання Сергiя Кiвалова. – C. 7. Malekian F. Conundrums of jus cogens: in international criminal law (Part I). – C. 8-16. Грибовський Б. О. Iнформацiйнi принципи державного контролю. – C. 17-23. Осауленко С. В. Конституцiйне право на свободу об’єднання у полiтичнi партiї. – C. 24-28. Кириченко А. А. Система новых доктрин обеспечения и наиболее полного … Докладніше