Для авторів

Оголошується набір наукових статей до випуску № 22 фахового журналу “Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України” (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (Додаток 13)).

Набір статей до журналу триває до 25 лютого 2020 року включно.

Верстка авторам журналу буде надіслана 28 лютого 2020 року.

Рубрики:

 1. Теорія та історія держави і права; філософія права;
 2. Конституційне та муніципальне право;
 3. Адміністративне, фінансове, податкове право;
 4. Цивільне право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право;
 5. Господарське право і процес;
 6. Трудове право; право соціального забезпечення;
 7. Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
 8. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
 9. Кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність;
 10. Судоустрій, прокуратура, адвокатура;
 11. Міжнародне право та порівняльне правознавство.

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.
 • Редакція приймає до друку наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях.        
 • Статті студентів бакалаврату редакція не приймає, навіть якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.
 • Статті подаються однією з трьох мов: українською, російською, англійською. Загальний обсяг статті – 8-12 сторінок. Шрифт:  Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер рубрики, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.
 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».
 • Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:
  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формування мети статті;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.
  • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка).
  • Анотації та ключові слова трьома мовами: українською, російською та англійською.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті до редакції [email protected] необхідно направити:

 •  наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 •  інформаційну довідку про автора, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, поштову адресу Укрпошти (послуги оплачує відправник) або адресу відділення “Нової пошти” (послуги оплачує отримувач) для направлення авторського примірника журналу, контактний телефон, адресу електронної пошти);
 •  відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню);
 •  авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);
 •  відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті (вартість публікації у Віснику складає 550 грн. У випадку якщо автор бажає отримати лише електронний варіант журналу і не має наміру отримувати від редакції друкований примірник видання, то сума публікації складає 400 грн.); у разі перевищення обсягу 12 стор., автором додатково сплачується 45 грн. за кожну додаткову сторінку статті.
 • доктори юридичних наук, академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України звільняються від сплати коштів на покриття витрат з публікації статті виключно у статтях написаних одноособово або у співаторстві з докторами юридичних наук, академіками та членами-кореспондентами Національної академії правових наук України;
 • відскановані матеріали направити на електронну пошту редакції: [email protected]

Більш докладну інформацію Ви зможете отримати телефоном – +380 93 414 42 15 Анатолій Притула (відповідальний секретар).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._інформаційна довідка, Іванов_І.І._рецензія, Іванов_І.І._авторський реферат, Іванов_І.І._оплата