№3 2015

Титул

Зміст

Шановні колеги!. – C. 5.

Заморська Л. I. Інтегральний підхід у сучасному праворозумiннi: загальнотеоретичний аспект. – C. 6-12.

Нiколаєнко Т. Б. Особливостi кримiнальної вiдповiдальностi української шляхти за статутами Великого князівства Литовського. – C. 13-23.

Батанов О. В. Конституцiйна модель мiсцевого самоврядування в сучаснiй Українi: доктринальнi та прикладнi проблеми модернiзацiї. – C. 24-31.

Дробуш I. В. Розвиток соцiальної функцiї мiсцевого самоврядування у контекстi трансформацiї взаємовiдносин територiальних громад, суспiльства та держави: мунiципально-правовi проблеми. – C. 32-41.

Пузирний В. Ф. Принципи адмiнiстративної дiяльностi органiв та установ державної кримiнально-виконавчої служби України. – C. 42-48.

Благодарська О. О. Органiзацiйно-правовi передумови створення органiв державної фiскальної служби в Українi. – C. 49-56.

Душкова Г. Г. Розвиток законодавства у сферi визнання та виконання iноземних судових рiшень в Українi: генеза та сучаснiсть. – C. 57-64.

Коч О. В. Визнання та примусове виконання рiшень iноземних арбiтражiв в Українi: деякi проблемнi питання. – C. 65-72.

Сотула О. С. Злочини проти життя на пострадянському законодавчому просторi. – C. 73-77.

Бурячок А. А. Характеристика окремих груп негативних соцiальних явищ, пов’язаних зi злочиннiстю. – C. 78-84.

Висоцька В. В. Об’єктивна сторона зайняття гральним бiзнесом: проблемнi питання. – C. 85-89.

Владимиренко С. В. Економiчний злочинець: спроба визначення. – C. 90-96.

Головiн Д. В. Фiзичне насильство та iншi елементи об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 350 КК України. – C. 97-101.

Орловська Н. А. Чи є в Українi ювенальна пробацiя?. – C. 102-109.

Притула А. М. Кримiнально-правова охорона державного кордону України в перiод окупацiї: постановка проблеми. – C. 110-115.

Паламарчук Г. В. Мiсце контрабанди в тiньовiй економiцi України: актуальнi питання економiчного вимiру. – C. 116-120.

Сиротюк О. В. Значення кримiнально-правового заохочення для запобiгання злочинностi неповнолiтнiх. – C. 121-128.

Митрофанов I. I. Проблеми пропуску процесуальних строкiв. – C. 129-137.

Меденцев А. М. Особливостi окремих слiдчих (розшукових) дiй при розслiдуваннi злочинiв у сферi державних закупiвель. – C. 138-144.

Кiпер О. О. Роль процесуальної самостiйностi слiдчого у всебiчному, повному й неупередженому розслiдуваннi кримiнального провадження. – C. 145-154.

Kolkutina М. International advocatory. – C. 155-161.

Нiгреєва О. О. Мiжнародна правотворчiсть крiзь призму юридичного процесу. – C. 162-167.

Бурма С. К. Дружнє врегулювання в практицi органiв мiжамериканської системи захисту прав людини. – C. 168-175.

Вишневський Ю. А. Сучасна практика україни щодо надання згоди на обов’язковiсть для неї мiжнародного договору. – C. 176-184.

Мякота О. В. Особливостi визначення лiнiї державного кордону мiж Україною i Республiкою Молдова. – C. 185-194.

Кузьмiн Е. Е. Щодо критерiїв визначення збройних конфлiктiв: їх значення для квалiфiкацiї та типологiї конфлiктних ситуацiй. – C. 195-201.

Шевченко-Бiтенська О. В. Стандарти Ради Європи у сферi захисту дiтей вiд насильства. – C. 202-208.

Стратонов В. М. Рецензiя на монографiю “Правова доктрина України (у 5 томах)”. – C. 209-211.

Важливий крок у напрямку європейської iнтеграцiї. – C. 212-217.