№1 2014

Титул.

Зміст

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Рабінович П. М. Потребове праворозуміння як вислід соціально-матеріалістичної парадигми (загальнотеоретична характеристика)

Конституційне право; муніципальне право

Баулін Ю. В. Вплив рішень Конституційного Суду України на розвиток конституційної доктрини в галузі кримінального та кримінального процесуального права

Петришин О. В. Конституційна форма державного правління в Україні

Скакун О. Ф. Конституция Республики Крым 2014 года в контексте формирования российскими учеными идеологических предпосылок “возвращения” Крыма в Россию

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Кузнєцова Н. С., Довгерт А. С. Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи

Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Приватне право як концепт: постановка питання

Маньковский И. А. Пробелы в гражданском праве и способы их преодоления

Господарське право, господарсько-процесуальне право

Щербина В. С. До питання щодо принципів господарського права

Подцерковний О. П. Проблеми дослідження страхових правовідносин у контексті їх спрямування на розвиток галузей економіки

Трудове право; право соціального забезпечення

Чанишева Г. І. Основні принципи соціального діалогу у сфері праці

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Гетьман А. П. Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Бандурка О. М. Профілактика злочинності

Васильєв А. С., Карбовський С. Г. До питання про правову природу і роль синергетичних функцій адміністративного права: постановка проблеми

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Борисов В. И., Батыргареева В. С. Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного деяния

Streltsov Е. Contemporary possibilities of state іmраст on crіme: some reflectons

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Аленін Ю. П., Гловюк І. В. Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення

Тіщенко В. В. Сучасний стан і деякі проблеми розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів

Liling Yue The development of chinese criminal procedure law

Судоустрій; прокуратура та адвокатура

Ківалов С. В. На порозі оновлення прокурорської системи України

Міжнародне право

Буроменський М. В. Міжнародно-правові проблеми постійного членства Російської Федерації в Раді Безпеки ООН

Філософія права

Оборотов Ю. М. Надійність права як відображення його імунної властивості