№1 2014

Титул.

vprc_2014_1_1-1

Зміст

vprc_2014_1_2

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Рабінович П. М. Потребове праворозуміння як вислід соціально-матеріалістичної парадигми (загальнотеоретична характеристика)

vprc_2014_1_3

Конституційне право; муніципальне право

Баулін Ю. В. Вплив рішень Конституційного Суду України на розвиток конституційної доктрини в галузі кримінального та кримінального процесуального права

vprc_2014_1_4

Петришин О. В. Конституційна форма державного правління в Україні

vprc_2014_1_5

Скакун О. Ф. Конституция Республики Крым 2014 года в контексте формирования российскими учеными идеологических предпосылок “возвращения” Крыма в Россию

vprc_2014_1_6

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Кузнєцова Н. С., Довгерт А. С. Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи

vprc_2014_1_7

Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Приватне право як концепт: постановка питання

vprc_2014_1_8

Маньковский И. А. Пробелы в гражданском праве и способы их преодоления

vprc_2014_1_9

Господарське право, господарсько-процесуальне право

Щербина В. С. До питання щодо принципів господарського права

vprc_2014_1_10

Подцерковний О. П. Проблеми дослідження страхових правовідносин у контексті їх спрямування на розвиток галузей економіки

vprc_2014_1_11

Трудове право; право соціального забезпечення

Чанишева Г. І. Основні принципи соціального діалогу у сфері праці

vprc_2014_1_12

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Гетьман А. П. Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики

vprc_2014_1_13

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Бандурка О. М. Профілактика злочинності

vprc_2014_1_14

Васильєв А. С., Карбовський С. Г. До питання про правову природу і роль синергетичних функцій адміністративного права: постановка проблеми

vprc_2014_1_15

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Борисов В. И., Батыргареева В. С. Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного деяния

vprc_2014_1_16

Streltsov Е. Contemporary possibilities of state іmраст on crіme: some reflectons

vprc_2014_1_17

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Аленін Ю. П., Гловюк І. В. Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення

vprc_2014_1_18

Тіщенко В. В. Сучасний стан і деякі проблеми розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів

vprc_2014_1_19

Liling Yue The development of chinese criminal procedure law

vprc_2014_1_20

Судоустрій; прокуратура та адвокатура

Ківалов С. В. На порозі оновлення прокурорської системи України

vprc_2014_1_21

Міжнародне право

Буроменський М. В. Міжнародно-правові проблеми постійного членства Російської Федерації в Раді Безпеки ООН

vprc_2014_1_22

Філософія права

Оборотов Ю. М. Надійність права як відображення його імунної властивості

vprc_2014_1_23