№9 2016

Титул

Зміст.

Шановні колеги!. – C. 7.

Стрельцов Є. Л. Основне завдання законодавства – регулювання чи регламентування регулювання суспiльних вiдносин: деякi мiркування. – C. 8-15.

Шершенькова В. А. Змiна кола суб’єктiв у законодавствi урср про вiйськовi злочини у перiод 1939—1945 рр.. – C. 16-21.

Батанов О. В. Тенденцiї розвитку мунiципального права в умовах глобалiзацiї. – C. 22-30.

Харитонов Є. О., Харитонова О. I. “Iнтеграцiйне”, “iнтегративне”, “iнтегроване” та “iнтегрувальне” право, як концепти. – C. 31-38.

Тупицька Є. О. Особливостi цивiльно-правових договорiв, що мiстять в собi умову про попередню оплату. – C. 39-45.

Круковес В. В. Охорона та захист у справах про встановлення факту проживання однiєю сiм’єю чоловiка та жiнки без шлюбу: порiвняльний аспект. – C. 46-51.

Голубєва Н. Ю. Право вимоги кредитора як рiзновид майнового права (об’єкт цивiльних прав). – C. 52-61.

Оцел В. Г. Правовi обмеження вiдчуження частки в товариствах з обмеженою вiдповiдальнiстю. – C. 62-69.

Добровольська В. В. Аудит у сферi корпоративних вiдносин. – C. 70-75.

Титова О. В., Калаченкова К. О. Щодо продажу майна в провадженнi у справi про банкрутство. – C. 76-82.

Бевз С. I. Функцiї держави в процесi державного регулювання господарської дiяльностi та її дерегуляцiї. – C. 83-89.

Марущак Я. С. Iсторичний огляд корпоративних прав та обов’язкiв в Австро-Угорськiй, Росiйськiй iмперiї та СРСР. – C. 90-95.

Каракаш I. I. Право власностi на природнi об’єкти та їх ресурси у виключнiй формi: iсторико-правовi аспекти перiоду Вiдродження та занепаду. – C. 96-106.

Кагановська Т. Є. Особливостi адмiнiстративно-правового регулювання забезпечення гендерної рiвностi в системi державного управлiння України. – C. 107-113.

Пузирний В. Ф. Адмiнiстративна дiяльнiсть в органах та установах виконання покарань, спрямована на забезпечення iнформацiйної роботи. – C. 114-119.

Митрофанов I. I. Полiтичне протистояння вiдносно кримiнального права та кримiнально-правової полiтологiї. – C. 120-128.

Горбачова I. М. Спецiальна конфiскацiя в кримiнальному правi україни: пробiли та перспективи удосконалення. – C. 129-135.

Chornyi O. Delimitation of a terroristic attack from related crimes: approaches in the criminal law of Ukraine. – C. 136-141.

Мельничук Т. В. Кiлькiсно-якiсний аналiз економiчної злочинностi в українi. – C. 142-148.

Ковальчук С. О. Спiввiдношення речових доказiв i зразкiв для експертизи у кримiнальному провадженнi. – C. 149-155.

Гринюк В. О. Механiзм функцiї обвинувачення: постановка проблеми. – C. 156-161.

Луцик В. В., Кордіяка Т. В. Повноваження прокурора спрямованi на попередження порушень закону, в ходi досудового розслiдування, у кримiнальному процесi України та Польщi. – C. 162-169.

Ніколайчук Г. А. Функцiї прокуратури на сучасному етапi реформування органiв кримiнальної юстицiї в Українi. – C. 170-175.

Пчеліна О. В. Кримiналiстична характеристика злочинiв у сферi службової дiяльностi. – C. 176-182.

Сотник Н. А. Заходи забезпечення кримiнального провадження: генезис поняття та доцiльнiсть використання у КПК України. – C. 183-189.

Хорсуненко О. В. Прокуратура держав-членiв ЄС: окремi аспекти теоретико-методологiчних особливостей порiвняння. – C. 190-196.

Владика C. А. Оподаткування акцизами енергоносiїв та електроенергiї в європейському Союзi. – C. 197-203.

Стрельцова Є. Д. Перспективний мiжнародно-правовий режим морських перевезень вантажу: причини перегляду дiючих мiжнародних конвенцiй. – C. 204-210.

Bohdanevich T. Аpplication of conformal method of interpretation of the Constitution in Ukraine and other countries. – C. 211-215.

Рецензия на колективну монографию “Протидія терористичній діяльності: кримінально-правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти”. – C. 216-217.

Рецензия на монографию Т. О. Лоскутова “Предмет регулювання кримінального процесуального права”. – C. 218-220.

Рецензия на монографию Т. Є. Харитонової “Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики”. – C. 221-223.