№8 2016

Титул

Зміст.

Десятник В. О. Проблема обґрунтування наукового пiзнання. – C. 7-14.

Цуркан-Cайфуліна Ю. В. Герменевтичний дискурс права i влади. – C. 15-22.

Блавацька-Калінська О. М. Поняття злочину у середньовiчнiй фiлософсько-правовiй парадигмi. – C. 23-30.

Пастушок Г. I. Значення основоположних цiнностей Римського права для формування правової традицiї Європейського Союзу. – C. 31-37.

Слотвінська Н. Д. Iсторико-правовi аспекти формування судової практики як джерела права в Українi (Х–XVIII ст. ). – C. 38-45.

Хлабистова К. В. Пiдходи до розумiння сутностi люстрацiї: правовий аспект. – C. 46-52.

Харитонов Є. О., Харитонова О. I. Менталiтет, правоментальнiсть та концепт приватного права. – C. 53-59.

Некіт К. Г. Кондикцiйнi зобов’язання за цивiльним законодавством україни та проектом загальної довiдкової схеми (DCFR): порiвняльно-правовий аналiз. – C. 60-67.

Фасій Б. В. Субсидiарне застосування норм цивiльного законодавства до житлових вiдносин: постановка проблеми. – C. 68-74.

Будурова Г. М. Правонаступництво майна суб’єктiв колективної форми власностi: окремi питання тлумачення та застосування законодавства. – C. 75-81.

Попелюк В. П. Особливостi перегляду верховним судом україни судових актiв з пiдстав неоднакового застосування норм процесуального права. – C. 82-88.

Бориченко К. В. Судовий захист права сiмей з дiтьми на соцiальне забезпечення. – C. 89-95.

Кайтанський О. С. Правовi аспекти залучення неповнолiтнiх до роботи в нiчний час. – C. 96-100.

Скриньковський Р. М., Крамар Р. I. Дiагностика ефективностi органiзацiйної структури управлiння виробничого пiдприємства та вiдповiдальнiсть за порушення трудового законодавства. – C. 101-108.

Медвідь А. О. Гарантiї права на державну соцiальну допомогу бездомним особам i безпритульним дiтям. – C. 109-116.

Шишлюк В. Р. Правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторiн за законодавством України та Республiки Польща. – C. 117-123.

Сорочишин М. В. Особливостi колективних трудових вiдносин в державних органах. – C. 124-130.

Притула А. М. Боротьба з органiзацiєю нелегальної мiграцiї кримiнально-правовими засобами. – C. 131-135.

Хильченко А. С. Судова практика як засiб обмеження дискрецiйного елементу у пеналiзацiйному процесi в українi. – C. 136-142.

Міщенко М. О. Загально-соцiальне запобiгання контрабандi культурних цiнностей в Українi. – C. 143-147.

Кузембаєв О. С. Iндекс БiгМака у визначеннi iнфляцiйних процесiв справедливостi кримiнальної вiдповiдальностi. – C. 148-154.

Гловюк I. В. Арешт майна як захiд забезпечення кримiнального провадження: аналiз новел. – C. 155-160.

Гринюк В. О. Особливостi реалiзацiї функцiї обвинувачення на стадiї пiдготовчого провадження. – C. 161-166.

Павич Х. М. Закриття кримiнального провадження за результатами пiдготовчого провадження. – C. 167-177.

Фетисенко В. О. Теоретико-правовi аспекти мiжнародного спiвробiтництва в науково-технiчнiй сферi: поняття та змiст. – C. 178-184.

Любашенко В. I. Мiжнародне спiвтовариство в концепцiї “обов’язок захищати”. – C. 185-190.

Барцось Г. В. Свобода торгiвлi чи охорона здоров’я через призму практики СОТ щодо торгiвлi тютюновими виробами. – C. 191-197.

Орінда Е. Н. Мiжнародно-правове спiвробiтництво у боротьбi з розповсюдженням iнфекцiйних захворювань в Африцi. – C. 198-202.