№18 2019

Титул

Зміст.

Ківалов С. В. Любi жiнки! Шановнi читачi!. – C. 7.

Словська I. Є. Законотворчiсть: особливості та проблеми правового регулювання. – C. 8-13.

Баклан О. В. Про розвиток науки державного управлiння: iсторико-правовий аспект. – C. 14-22.

Демиденко В. О. Мунiципальна нормотворчiсть та мунiципальна правотворчiсть: аспекти спiввiдношення. – C. 23-32.

Притула А. М. До розумiння правових основ дiяльностi державної прикордонної служби України. – C. 33-43.

Палюх А. Я. Особливостi конституцiйно-правового регулювання фiзичної культури i спорту в Українi та деяких європейських державах. – C. 44-50.

Надьон В. В. Укладення договору одним iз подружжя без належної згоди другого. – C. 51-57.

Iляшко О. О. Механiзми гарантування права власностi на тимчасово окупованих територiях та проблеми їх реалiзацiї. – C. 58-65.

Пилипенко А. А., Левицька С. I., Левдик А. А. “Шлюб за добу”: пiлотний проект чи нова законодавча пiдстава для реєстрацiї шлюбу за скороченою процедурою. – C. 66-72.

Булат Н. М. Ключовi положення єдиних правил розгляду спорiв про доменнi iмена та практика їх застосування. – C. 73-82.

Андрієвська Л. О., Поліщук М. Г. Проблеми дiтей трудових мiгрантiв в Українi. – C. 83-89.

Чанишева Г. I. Умови призначення пенсiї за вiком матерям осiб з iнвалiднiстю з дитинства. – C. 90-96.

Половніков В. В. Окремi питання модернiзацiї системи управлiння державної прикордонної служби України. – C. 97-105.

Клейман М. Ю. Особливостi дiяльностi приватних детективiв у Великiй Британiї. – C. 106-113.

Митрофанов I. I. Окремi питання кримiнально-правової педагогiки. – C. 114-123.

Гладкий В. В. Сутнiсть та значення феномену корупцiї. – C. 124-132.

Муха С. О. Правова природа звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку з передачею особи на поруки. – C. 133-141.

Мельник О. В., Брянгін Р. М. Деякi особливостi взаємозв’язку незаконної мiграцiї через державний кордон України з терористичною дiяльнiстю. – C. 142-149.

Czarneckі P., Popіel M. The rights and obligations of the injured person in the Polish criminal procedure against international standards. – C. 150-157.

Гловюк I. В. Право iншої особи, права чи законнi iнтереси якої обмежуються пiд час досудового розслiдування, на закриття кримiнального провадження: проблеми нормативної регламентацiї та реалiзацiї. – C. 158-165.

Сандул К. О. Органiзацiйно-правовi засади здiйснення кримiнального аналiзу в оперативно-розшуковiй дiяльностi державної прикордонної служби України. – C. 166-171.

Соловйов В. О. Особливостi участi захисника в доказуваннi пiд час вирiшення питання про заходи забезпечення кримiнального провадження слiдчим суддею. – C. 172-178.

Петрушко М. I. Забезпечення прав учасникiв кримiнального провадження у випадках змiни правової позицiї прокурора у судi першої iнстанцiї. – C. 179-186.

Гелетей В. В. До питання про правоохороннi органи спецiального призначення (на прикладі Управління державної охорони України). – C. 187-195.

Gorczyca-Barszczewska K. Judicature of the court of justice of the European Union and “distribution of works” in Polish copyright law. – C. 196-200.

Нечипорук С. В. Практична пiдготовка майбутнiх суддiв як запорука незалежностi судової влади. – C. 201-206.

Чайковський Ю. В. Детермiнанти розвитку мiграцiйних полiтик держав у сучасних мiжнародно-правових умовах. – C. 207-213.

Ващенко В. А. Правовi наслiдки денонсацiї мiжнародного договору. – C. 214-223.

Шемякін О. М. Рецензiя на монографію В. П. Кононенка “Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН: теорія і практика”. – C. 224-229.

Вихідні дані.