№17 2018

Титул

Зміст.

Ківалов С. В. Шановнi читачi, дорогi друзi!. – C. 7.

Zamorska L. Socialnormative and non-normative regulation in law: general theoretical analysis. – C. 8-18.

Палюх А. Я. Поняттєво-категорiйний апарат дослiдження фiзичної культури. – C. 19-25.

Словська I. Є. Взаємообумовленiсть євроiнтеграцiйних прагнень України i розбудови справедливого суспiльства. – C. 26-31.

Демиденко В. О. Дiалектика об’єктiв мунiципально-правових вiдносин. – C. 32-40.

Синицин П. М. Iнтерпретацiйна дiяльнiсть Конституцiйного суду України: генеза правового забезпечення. – C. 41-47.

Щербань Є. В. Конституцiйно-правовi основи iмплементацiї римського статуту міжнародного кримінального суду. – C. 48-55.

Прущак В. Є. Правовi основи врегулювання спору за участю суддi. – C. 56-62.

Покора I. Є. Недоговiрна унiфiкацiя правового регулювання вiдносин в сферi мiжнародних морських перевезень вантажiв. – C. 63-73.

Гулак Л. С., Радейко Р. I. Блокування, фiльтрацiя та видалення контенту в соцiальних мережах: порiвняльно-правовий аспект. – C. 74-83.

Скочиляс-Павлів О. В. Принципи адмiнiстративного судочинства за оновленим кодексом адмiнiстративного судочинства України. – C. 84-89.

Царенко О. М., Кадінов А. В. Безпосереднє виконання завдань з оперативно-службової дiяльностi уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України. – C. 90-96.

Митрофанов I. I. Кримiнальна вiдповiдальнiсть i механiзм кримiнально-правового регулювання. – C. 97-105.

Орловська Н. А. Актуальнi питання угод у кримiнальному правi України. – C. 106-113.

Стрельцов Є. Л. Мiжнародно-правовий розвиток кримiнального права. – C. 114-120.

Халимон С. І., Половніков В. В., Волинець П. П. Оперативно-розшукова профiлактика у системi протидiї злочинам на державному кордонi України. – C. 121-130.

Гуменюк B. B. Дотримання принципiв рiвностi та справедливостi при звiльненнi особи вiд кримiнальної вiдповiдальностi. – C. 131-138.

Коломієць Ю. Ю. Концепцiя кримiнально-правового забезпечення iдей суверенної i незалежної, демократичної, соцiальної, правової держави в умовах глобалiзацiї. – C. 139-150.

Притула А. М. Незаконне перетинання державного кордону України як нова “мертва” норма кримiнального кодексу України. – C. 151-157.

Тімофєєва Л. Ю. Переваги вiдновного правосуддя в сучасному кримiнальному правi України. – C. 158-166.

Чугуніков I. I. Об’єкт та об’єктивна сторона складу злочину: проблеми розмежування. – C. 167-181.

Андрієшин В. В. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за незаконне збагачення як прояв кримiналiзацiйної надмiрностi. – C. 182-188.

Митич С. П. Мiжнародно-правовi акти з протидiї злочинам, що вчиняються у сферi виготовлення та обiгу лiкарських засобiв: можливостi застосування вiдповiдних норм в Українi. – C. 189-195.

Коваль А. А. Негласнi слiдчi (розшуковi) дiї в аспектi проблем юридичної технiки. – C. 196-202.

Дрішлюк К. В. Надання правової допомоги особам, чиї права обмежуються або можуть бути обмеженi пiд час проведення обшуку: окремi питання. – C. 203-210.

Почтова Є. С. До питання проведення освiдування, з урахуванням ризику iнфiкування слiдчого на ВIЛ/СНIД або туберкульоз дихальних шляхiв. – C. 211-216.

Даниленко Д. В. Афiнська конвенцiя про перевезення морем пасажирiв та їх багажу 1974 року. – C. 217-223.

Бевза А. С. Iнсайдерська інформація та імідж ринку цінних паперів в глобальному інформаційному середовищi: до питання iнформацiйно-правової політики держави. – C. 224-230.

Гольденберг Т. В. Співробітництво України з Всесвітньою організацією охорони здоров’я: історико-правовий огляд. – C. 231-237.

Клейман М. Ю. Модель приватної детективної діяльності Сполучених Штатів Америки. – C. 238-245.

Кириченко О. В. Рецензія на монографію Жаровської Г. П. “Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія”. – C. 246-248.

International Seminar “Developments in criminal justice in the post-soviet legal space”, 3 August 2018 • Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg/Germany. – C. 249-250.

Вихідні дані.