№15 2018

Титул

Зміст.

Ківалов С. В. Шановнi колеги!. – C. 7.

Кримiнологiчнiй асоцiацiї України – 20 рокiв. – C. 8-9.

Заморська Л. I. Нормативнi обмеження прав людини. – C. 10-17.

Десятник В. О. Проблема правдоподiбностi наукових теорiй. – C. 18-26.

Вольвак О. М. Дiалектика ефективностi правового регулювання. – C. 27-32.

Словська I. Є. Принцип обмеження державної влади в системi вiтчизняного конституцiоналiзму. – C. 33-39.

Осауленко С. В. Членство у полiтичних партiях України: статутна регламентацiя. – C. 40-46.

Пузирний В. Ф. Запiзнення на роботу: поняття та сутнiсть. – C. 47-51.

Божко В. М. Дослiдження результатiв iмплементацiї директиви Ради 92/57/ЄЕС в Українi. – C. 52-61.

Скочиляс-Павлів О. В. Особливостi забезпечення права на доступ до публiчної iнформацiї у формi вiдкритих даних в Українi. – C. 62-70.

Губіна Г. Л. Поняття лiцензування морської дiяльностi в Українi. – C. 71-75.

Колодочка О. Є. Адмiнiстративно-правове регулювання у сферi забезпечення права на освiту дiтей хворих на ВIЛ/СНIД в Українi. – C. 76-81.

Стрельцов Є. Л. Складнi процеси реформування кримiнального права України. – C. 82-90.

Митрофанов I. I. Загальне поняття кримiнально-правових вiдносин. – C. 91-99.

Вечерова Є. М. Норми кримiнального права як основа нормативностi кримiнального права. – C. 100-106.

Berezenko I. V. The problem of gender-based violence against women as the basis of gender inequality. – C. 107-112.

Коломiєць Ю. Ю. Форма та змiст принципiв кримiнального права України. – C. 113-119.

Орловська Н. А. Щодо прецедентного характеру рiшень ЄСПЛ у кримiнальному правi України. – C. 120-126.

Чугуніков I. I. Джерела сучасного кримiнального права України у свiтлi позитивiзького праворозумiння. – C. 127-136.

Книженко О. О. Виключна правова проблема як одна з пiдстав передачi кримiнального провадження на розгляд великої палати Верховного Суду. – C. 137-142.

Крет Г. Р. Перевiрка доказiв у структурi кримiнального процесуального доказування. – C. 143-150.

Гловюк I. В. Питання ознайомлення з матерiалами досудового розслiдування у контекстi практики ЄСПЛ. – C. 151-159.

Сандул К. О. Форми оперативного кримiнального аналiзу. – C. 160-166.

Патрелюк Д. А. Електронне кримiнальне провадження як напрям подолання протидiї кримiнальному переслiдуванню. – C. 167-177.

Гриньків О. О. Проблема домашнього насильства у стереотипах чи законодавствi?. – C. 178-184.

Лапкін А. В. Проблеми збереження вiйськових прокуратур в Українi. – C. 185-191.

Фельцан I. Ю. Становлення iнституту адвокатури на Закарпаттi в складi Австро-Угорщини (iсторико-правовi аспекти). – C. 192-200.

Стременовський С. М. Науковi дослiдження адаптацiї нормативно-правових актiв до законодавства ЄС. – C. 201-207.

Стрельцов Є. Л. Дiяльнiсть ПРЦ НАПРН України щодо обговорення наукових доповiдей. – C. 208-209.

Вихідні дані.