№14 2018

Титул

Зміст.

Ківалов С. В. Любi жiнки!. – C. 7.

Заморська Л. I. Нормативнi вимоги обмежень прав людини: вiд поняття до впровадження. – C. 8-15.

Карвацька С. Б. Засадничi принципи iнтерпретацiї права як пiзнавального акту. – C. 16-24.

Щадило О. I. Аксiологiчний вимiр принципу свободи особистостi. – C. 25-31.

Парпан У. М. Iсторико-правовi засади початкiв формування вищої освiти в Українi. – C. 32-39.

Кудрявцев I. О. Методологiчний iнструментарiй дослiдження пiдзаконних нормативно-правових актів у сфері ядерної енергетики. – C. 40-48.

Кириченко А. А. Новая доктрина сущности и разграничения насилия в семье, коллективе или государстве от прямого либо делегированного государственного принуждения в контексте противодействия вненормативному и виктимному поведению. – C. 49-57.

Ємельянова А. Г. Аналiз динамiки розвитку електронної петицiї як форми реалiзацiї права на участь в управлiннi мiсцевими справами на прикладi деяких обласних центрiв та iнших мiст України. – C. 58-64.

Пирога I. С. Єдина тарифна сiтка: орiєнтири соцiальної полiтики. – C. 65-73.

Iванцова З. А. Розвиток комунального (общинного) самоврядування у ФРН до ХХ столiття. – C. 74-81.

Найченко А. М. Оцiнка електронних доказiв у господарському процесi. – C. 82-87.

Полякова К. В. Господарська компетенцiя представницьких та виконавчих органiв мiсцевого самоврядування. – C. 88-94.

Баклан О. В. Про поняття, рiзновиди та структуру адмiнiстративно-правових вiдносин. – C. 95-102.

Сарибаєва Г. М. Державне регулювання вiдносин з надання безоплатної медичної допомоги: дотримання конституцiї чи кооперацiя?. – C. 103-109.

Савельєва I. B. Административно-правовое регулирование подготовки кадров для Национальной полиции Украины. – C. 110-116.

Митрофанов I. I. Представництво в судi без повноважень: кометар законодавства. – C. 117-125.

Самокиш В. П. Кримiнально-правовi наслiдки порушення трудових прав людини. – C. 126-133.

Вечерова Є. М. Принципи кримiнального права: нормативний вимiр. – C. 134-140.

Гловюк I. В. Проблемнi питання забезпечення належної правової процедури обшуку (у розрiзi новел КПК України). – C. 141-149.

Шевчук М. I. Окремi аспекти незалежностi та безсторонностi українського кримiнального суду. – C. 150-168.

Андрiєвська Л. О. Тактичнi прийоми слiдчого експерименту при розслiдуваннi дорожньо-траспортної подiї. – C. 169-175.

Маілунц Б. Е. Права потерпiлого як суб’єкта кримiнального переслiдування в судi i iнстанцiї. – C. 176-183.

Сандул К. О. Форми стратегiчного кримiнального аналiзу. – C. 184-189.

Чубко В., Шамара О. Рецензiя на “Карний кодекс Александру Iоана Кузи: укр. та рум. мовами / пер. укр. та рум. мовами Ф. Вринчану / авт. вступ. ст.: Т. Тоадер, С. Нежурбіда; наук. ред.: С. Нежурбіда, Т. Тоадер, Є. Скулиш. – Чернівці: Букрек, 2017. – 208 с. : іл.”. – C. 190-192.

Вихідні дані.