№12 2017

Титул

Зміст.

Ківалов С. В. Вiтання Сергiя Кiвалова. – C. 7.

Malekian F. Conundrums of jus cogens: in international criminal law (Part I). – C. 8-16.

Грибовський Б. О. Iнформацiйнi принципи державного контролю. – C. 17-23.

Осауленко С. В. Конституцiйне право на свободу об’єднання у полiтичнi партiї. – C. 24-28.

Кириченко А. А. Система новых доктрин обеспечения и наиболее полного восстановления правового статуса различных социосубъектов. – C. 29-36.

Сарибаєва Г. М. Перспективи систематизацiї правових позицiй конституцiйного суду України. – C. 37-44.

Селезень П. О. Особливостi взаємного узгодження у контекстi попереднього узгодження цiноутворення в контрольованих операцiях. – C. 45-53.

Стрельцов Є. Л. Українське кримiнальне право: розвиток за часи незалежностi. – C. 54-63.

Орловська Н. А. До питання про кримiнально-правове запобiгання проявам полiтичної корупцiї. – C. 64-69.

Митрофанов I. I. Кримiнально-правовий норматив i норма кримiнального права. – C. 70-78.

Степанова Ю. П. Кримiнально-правовi аспекти протидiї контрабандi товарiв. – C. 79-86.

Гловюк I. В. Загальнi правила застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження: питання системностi. – C. 87-92.

Бригiнець О. O. Предмет безпосереднього замаху та особа злочинця в структурi кримiналiстичної характеристики методики розслiдування злочинних дiй з вiдомостями, що становлять комерцiйну або банкiвську таємницю. – C. 93-99.

Зiньковський I. П. Накладення грошового стягнення та скасування ухвали про накладення грошового стягнення: питання повноважень слiдчого. – C. 100-107.

Якимчук О. В. Становлення iнституту представництва юридичних осiб у кримiнальному провадженнi. – C. 108-114.

Музиченко Т. О. Тимчасовий доступ до речей i документiв: проблеми теорiї та практики. – C. 115-123.

Гнатовський М. М. Застосування мiжнародного гуманiтарного права органами мiжамериканської системи захисту прав людини: новiтня практика. – C. 124-130.

Мельник А. Свобода вираження поглядiв: огляд основних концепцiй. – C. 131-137.

Короткий Т. Р. Мiжнародно-правовi стандарти захисту морського середовища вiд забруднення з наземних джерел. – C. 138-144.

Мазуренко В. В. Мiжнародно-правова спадщина П. Є. Казанського та розвиток мiжнародного права. – C. 145-149.

Тарас М. В. Мiжнародно-правове регулювання у сферi захисту прав осiб хворих на ВIЛ/СНIД: iсторiя становлення та розвитку. – C. 150-163.

Гузь В. М. Охорона дикої фауни на тимчасово окупованих територiях України: мiжнародно-правовi аспекти. – C. 164-170.

Вихідні дані.