№11 2017

Титул

Зміст.

Заморська Л. I. Проблеми методології атрибуції норми права. – C. 7-11.

Десятник В. О. Проблема методології науки. – C. 12-20.

Волкова Д. Є. Європейські стандарти про громадські органiзацiї: проблеми та перспективи адаптацiї українського законодавства. – C. 21-26.

Сирота А. I. Правовi проблеми проведення бюджетної децентралiзацiї в Українi. – C. 27-34.

Вставська Т. В. Адмiнiстративно-правове регулювання соцiального захисту учасникiв бойових дiй, якi брали участь в антитерористичнiй операцiї. – C. 35-40.

Кравченко О. М. Комерцiйне шпигунство. – C. 41-48.

Терещук О. А. Механiзм делегування в дiяльностi мiсцевих органiв публiчної адмiнiстрацiї: досвiд Польщi та Латвiї. – C. 49-55.

Кудрявцев О. В. Дозвiльно-реєстрацiйна дiяльностi державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї в Українi. – C. 56-69.

Стрельцов Є. Л., Дмитрук М. М. Oкремi положення щодо подальшого удосконалення дiючої в Українi концепцiї боротьби з терроризмом схваленої указом президента України 25.04.2013 р., № 230/2013. – C. 70-74.

Митрофанов I. I. Соцiальна обумовленiсть кримiнально-правового забезпечення охорони законної професiйної дiяльностi журналiста. – C. 75-84.

Притула А. М. Шляхи вдосконалення дiяльностi оперативних пiдроздiлiв державної прикордонної служби України. – C. 85-90.

Міщенко М. О. Загальносоцiальне запобiгання вчиненню незаконного збагачення в Українi. – C. 91-95.

Залялова I. М. Проблеми тлумачення кримiнального законодавства за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї. – C. 96-101.

Мокряк М. О. До проблеми феноменологiчної характеристики засобiв масової iнформацiї. – C. 102-107.

Андрушко О. В. До питання про поняття кримiнального процесуального правопорушення. – C. 108-116.

Гловюк I. В. Актуальнi проблеми вдосконалення кримiнально-процесуального статусу заявника. – C. 117-123.

Дерменжи Є. А. Проблемнi питання обрання запобiжних заходiв на стадiї досудового розслiдування у процесуальнiй дiяльностi прокурора та слiдчого. – C. 124-128.

Антонюк Н. О. Стандарти Ради Європи у кримiнальному процесi: реалiї i перспективи. – C. 129-136.

Лукашкіна Т. В. Показання як джерело доказiв у кримiнальному провадженнi України. – C. 137-144.

Малахова О. В. Проблемнi аспекти реалiзацiї права сторони захисту на ознайомлення з матерiалами досудового розслiдування до його завершення. – C. 145-151.

Ківалова Т. С., Короткий Т. Р., Хендель Н. В. Розвиток дослiджень у галузi мiжнародного права в Українi в 2012-2016 рр.. – C. 152-160.

Грушко М. В. Iнститут воєнного полону в мiжнародному правi: вiд “мононорм” до правових норм. – C. 161-168.

Поєдинок О. Р. Iнститут громадянства в мiжнародному правi: найважливiшi теоретичнi питання та їхнi практичнi наслiдки. – C. 169-178.

Рецензiя на монографiю О. А. Чувакова “Злочини проти основ нацiональної безпеки України: проблеми кримiнально-правової теорiї i практики”. – C. 179-182.

Вихідні дані.