№10 2017

Титул

Зміст.

Шановні колеги!. – C. 7.

Стрельцов Є. Л. Правове регулювання або правове управління: привід для обговорення. – C. 8-17.

Заморська Л. I. Системність права та її значення для сучасної загальнотеоретичної юриспруденції. – C. 18-24.

Батан Ю. Д. До питання про мiсце превенції у правовому регулюванні. – C. 25-31.

Ушакова М. В. Проблема ефективності законодавчого регулювання в державному управлiннi. – C. 32-37.

Маськовіта М. М. Iсторико-правовий розвиток iнституту присяги працiвника органiв внутрiшнiх справ в Українi. – C. 38-45.

Бачинська Л. Ю. Морально-етичнi аспекти трансплантологiї у фiлософсько-правовому вимiрi. – C. 46-52.

Гараджаев Д. Я. Процессуальные гарантии независимости судей конституционного суда Азербайджанской Республики и суда Европейского Союза. – C. 53-60.

Завгородня Ю. С. Механiзм реалiзацiї юридичного обов’язку батькiв пiклуватися про своїх дiтей до їх повнолiття: поняття та елементи. – C. 61-67.

Китайка О. В. Дослiдження стану розробленост i проблем гармонiзацiї конституц iйного законодавства про дiтей з мiжнародними стандартами. – C. 68-74.

Кісловський А. В. Розробка та прийнятт я статут iв територiальних громад мiст в Українi: теоретичне підґрунтя. – C. 75-80.

Мішина Н. В. Гарантiї мiсцевого самоврядування в Українi. – C. 81-86.

Кириченко А. А. Презумпция профессиональности, достаточности и сбалансированности полномочий антиделиктолога. – C. 87-94.

Баклан О. В. Деякi питання щодо адмiнiстративної правосуб’єктностi органiв виконавчої влади, якi здiйснюють регулювання правовiдносин у сферi вiтчизняного пiдприємництва. – C. 95-102.

Нестеренко А. А. До питання про триваючi фiнансовi правопорушення. – C. 103-111.

Смирнова К. В. Визначення адмiнiстративно-правового статусу заявника як суб’єкта звернень в системi державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб та громадських формувань. – C. 112-118.

Харитонов Є. О., Харитонова О. I. Iнформацiйнi технологiї та авторське право. – C. 119-127.

Голубєва Н. Ю. Ознаки зобов’язальних правовiдносин. – C. 128-134.

Картавцева Ю. В. Системний пiдхiд до захисту прав iнтелектуальної власностi. – C. 135-141.

Попелюк В. П. Особливостi дiяльностi страхових брокерiв-нерезидентiв на територiї України. – C. 142-148.

Павленко О. В. Створення пiдприємств колективної власностi як оптимальний шлях роздержавлення економiки. – C. 149-154.

Лучка I. Ю. Вiдшкодування збиткiв, завданих дiловiй репутацiї. – C. 155-161.

Орловська Н. А. До питання про “Вiдповiдальнiсть юридичних осiб” за транскордоннi злочини. – C. 162-169.

Vicen V. Criminological characteristics of a transnational criminal organization leader. – C. 170-174.

Вечерова Є. М. Нормативнiсть кримiнального права i принципи кримiнального права. – C. 175-182.

Коломиец Ю. Ю. Уголовно-правовая идеология: ее идеи. – C. 183-189.

Митрофанов I. I. Загальнi питання об’єктивної сторони злочинiв проти законної професiйної дiяльностi журналiста. – C. 190-198.

Нiколаєнко Т. Б. Окремi питання нормативного регулювання вiйськовою службою правопорядку виконання пенiтенцiарних функцiй стосовно засуджених вiйськовослужбовцiв. – C. 199-205.

Мирошниченко Н. М. Актуальнi проблеми призначення покарання неповнолiтнiм: шляхи удосконалення. – C. 206-212.

Федюн С. В. Органiзацiя взаємодiї оперативних пiдроздiлiв державної прикордонної служби з iншими правоохоронними органами України. – C. 213-222.

Завгороднiй В. А. Вплив практики європейського суду з прав людини на юридичну освiту в Українi. – C. 223-233.

Князєва Д. О. Становлення iдеї гiбридних кримiнальних судiв. – C. 234-242.

Перепьолкін С. М. Юрисдикцiя мiжнародного кримiнального суду та її визнання Україною. – C. 243-250.

Рецензiя на монографiю “Фундаментальне дослiдження теоретичних та правових основ диференцiацiї процесуальної форми у кримiнальному судочинствi”. – C. 251-254.

Рецензiя на монографiю “Новiтнє дослiдження судового контролю у кримiнальному провадженнi”. – C. 255-258.

Рецензiя на монографiю О.В. Лепетюка “Правове забезпечення співробітництва України з Європейським Союзом та його державами-членами у сфері прямого оподаткування”. – C. 259-261.

Пам’ятi Наталiї Анатолiївни Зелiнської. – C. 262-264.

Вихідні дані.